Disclaimer

De via deze website verstrekte informatie alsmede de informatie via onze nieuwsbrief, podcasts en vakblad is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever, gasten en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, advertorials, bijsluiters e.d..

©2013-2023 All rights reserved. Media Medica, Amsterdam.