Algemene abonnementsvoorwaarden tijdschriften

1. Algemeen
1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten welke betrekking hebben op de door Media Medica, Lauriergracht 116-S, 1016 RR Amsterdam, KvK nummer 33222963, (hierna: “Media Medica”) uitgegeven tijdschriften.
1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.
1.3 MEDIA MEDICA blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van een tijdschrift op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door MEDIA MEDICA in dat geval (deels) gerestitueerd.
1.4 MEDIA MEDICA is bevoegd wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. MEDIA MEDICA zal de gewijzigde abonnementsvoorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken.
1.5 Deze voorwaarden zijn - evenals abonnementsprijzen - onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.
1.6 Abonnees dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.
2.2 Na ontvangst van de aanmelding bevestigt MEDIA MEDICA de aanmelding zo spoedig mogelijk per brief of per e-mail aan de abonnee. In deze bevestiging wordt aangegeven met ingang van welke editie en voor welke duur het abonnement wordt aangegaan.

3. Welkomstgeschenken & kortingen
3.1 De nieuwe abonnee heeft slechts dan recht op een welkomstgeschenk of korting indien er op dat moment sprake is van een welkomstgeschenk en dat de nieuwe abonnee geen abonnement op hetzelfde tijdschrift heeft gehad in de voorafgaande drie maanden.
3.2 Welkomstgeschenken worden binnen vier weken na ontvangst van de betaling van het abonnementsgeld verzonden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk mocht zijn, dan wordt de abonnee daarover door MEDIA MEDICA geïnformeerd.
3.3 Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is wordt de abonnee hierover door MEDIA MEDICA geïnformeerd. Alsdan heeft de abonnee de keuze om hetzij een ander welkomstgeschenk te kiezen, hetzij de korting te genieten welke gelijktijdig met de aanbieding van het niet meer leverbare welkomstgeschenk is aangeboden.
3.4 Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan de klantenservice van MEDIA MEDICA te worden gemeld. MEDIA MEDICA is bevoegd om klachten welke na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.
3.5 MEDIA MEDICA is bevoegd om verzendkosten in rekening te brengen voor de toezending van het welkomstgeschenk. Indien verzendkosten in rekening gebracht worden dan wordt dit tezamen met de hoogte van die kosten in de abonnementsaanbieding aangegeven.

4. Duur
4.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor het aantal edities dat ten tijde van het sluiten van de abonnementsovereenkomst gelijk is aan het aantal edities dat van het desbetreffende tijdschrift in een kalenderjaar verschijnt (hierna: “de Initiële Termijn”).
4.2 Gedurende de Initiële Termijn is de abonnementsovereenkomst door de abonnee niet tussentijds opzegbaar, behoudens in het in artikel 5.4 van deze abonnementsvoorwaarden omschreven geval.
4.3 Na toezending aan de abonnee van het in het eerste lid bedoelde aantal edities is de Initiële Termijn verstreken en wordt de abonnementsovereenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd.
4.4 Zodra de abonnementsovereenkomst ingevolge het vorige lid is voortgezet voor onbepaalde tijd kan de abonnee de abonnementsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Afhankelijk van de verschijningsfrequentie van het tijdschrift, zal de abonnee na opzegging in de regel nog één editie van het tijdschrift ontvangen.
4.5 Bestaande abonnees kunnen zich tevens abonneren op een ander tijdschrift van MEDIA MEDICA, zogenaamde „plusabonnementen‟. De bepalingen over duur, opzegging en beëindiging van plusabonnementen zijn gelijk aan die voor reguliere abonnementen, omschreven in het eerste tot en met vierde lid van dit artikel.
4.6 De abonnee kan bij de klantenservice van MEDIA MEDICA informatie over de looptijd van het abonnement inwinnen.
4.7 In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden proefabonnementen en cadeau-abonnementen niet stilzwijgend verlengd. Deze overeenkomsten eindigen van rechtswege na toezending van het aantal overeengekomen edities aan de abonnee.

5. Opzegging
5.1 Een abonnement kan per brief of per e-mail worden opgezegd.
5.2 Een opzegging wordt door MEDIA MEDICA binnen twee weken na ontvangst ervan, per brief of per e-mail aan de abonnee bevestigd. Daarbij wordt vermeld hoeveel edities van het tijdschrift de abonnee op grond van de overeenkomst nog zal ontvangen.
5.3 Indien de abonnee de in het vorige lid beschreven bevestiging van opzegging niet binnen twee weken na opzegging ontvangen heeft, dient de abonnee zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van MEDIA MEDICA.
5.4 Indien de abonnee gedurende de abonnementsovereenkomst overlijdt is geen opzegtermijn van toepassing. Na ontvangst van de melding van overlijden van de abonnee eindigt de abonnementsovereenkomst per direct en hebben de erven van de abonnee recht op restitutie van dat deel van het reeds vooruitbetaalde, maar wegens het tussentijds eindigen van het abonnement niet langer verschuldigde abonnementsgeld.
5.5 Indien de abonnee voor het voorlaatste nummer waar het recht op heeft een schriftelijk bericht van opzegging heeft verstuurd voor afloop van de Initiële Termijn eindigt de abonnementsovereenkomst op het moment dat MEDIA MEDICA alle tijdschriften welke zij op grond van de abonnementsovereenkomst aan de abonnee moest toezenden, heeft toegezonden.
5.6 Indien een abonnement na de Initiële Termijn wordt opgezegd – en derhalve sprake is van een voortgezette abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd - eindigt de abonnementsovereenkomst uiterlijk één maand na ontvangst van de opzegging. De abonnee heeft alsdan recht op restitutie van reeds vooruitbetaalde, doch als gevolg van de opzegging niet verschuldigde abonnementsgelden.

6. Adreswijzigingen
6.1 Adreswijzigingen dienen uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk of per e-mail aan de klantenservice van MEDIA MEDICA te worden doorgegeven om een ononderbroken levering van het tijdschrift te kunnen waarborgen.

7. Betaling
7.1 Abonnementsgelden zijn steeds per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd.
7.2 Alle abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.
7.3 Wijzigingen in de abonnementsprijs worden tenminste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van de klantenservice van MEDIA MEDICA, op de website van de desbetreffende titel, alsmede in het colofon van de desbetreffende titel.
7.4 Betaling kan geschieden door middel van automatische incasso of door overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening.
7.5 Indien de abonnee een papieren factuur wenst te ontvangen is zij daarvoor een toeslag verschuldigd.
7.6 Voor levering van abonnementen in het buitenland gelden hogere tarieven wegens de hoge verzendkosten. Informatie over deze tarieven is te verkrijgen bij de klantenservice van MEDIA MEDICA.
7.7 Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
7.8 Indien betaling ondanks aanmaning daartoe uitblijft is MEDIA MEDICA gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

8. Persoonsgegevens
8.1 De persoonsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van MEDIA MEDICA. MEDIA MEDICA zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.
8.2 Persoonsgegevens van abonnees worden verwerkt om:
(a) de publicaties toe te kunnen sturen waarop de abonnee zich heeft geabonneerd;
(b) de abonnee toegang te verlenen tot onze websites;
(c) betalingen van abonnees te verwerken;
(d) enquêtes uit te voeren om de dienstverlening van MEDIA MEDICA te verbeteren;
(e) abonnees uit te nodigen voor deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes;
(f) om een klantprofiel op te stellen op basis van de verschillende informatie die de abonnee bij diverse gelegenheden aan MEDIA MEDICA verstrekt, zoals de abonnementen op verschillende MEDIA MEDICA publicaties en MEDIA MEDICA websites en deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes, zodat MEDIA MEDICA zijn diensten en aanbiedingen op de interesses van de abonnee kan afstemmen;
(g) de abonnee uitnodigingen te sturen voor tentoonstellingen, seminars en shows, en
(h) de abonnee te informeren over andere producten en diensten van MEDIA MEDICA.
8.3 Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van het privacy statement van MEDIA MEDICA Nederland van toepassing zoals dat gepubliceerd is op de website van MEDIA MEDICA Nederland (www.Media Medica.nl) alsmede de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
8.4 De abonnee kan zijn of haar gegevens te allen tijde inzien en verzoeken om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te corrigeren, af te laten schermen of te verwijderen. Een verzoek als bedoeld in dit artikel moet door de betrokkene schriftelijk worden gedaan bij de afdeling klantenservice. Alvorens de klantenservice van MEDIA MEDICA uitvoering aan het verzoek kan geven zal deze de identiteit van de verzoeker genoegzaam vaststellen teneinde eventueel misbruik te voorkomen.
8.5 Een verzoek als omschreven in het vorige lid van dit artikel wordt door de klantenservice van MEDIA MEDICA zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst afgehandeld. Deze termijn is niet van toepassing indien als gevolg van in overwegende mate aan de betrokkene toe te rekenen gedragingen of omstandigheden, de vaststelling van de identiteit van verzoeker door MEDIA MEDICA niet genoegzaam kan plaatsvinden.
8.6 Voor verzoeken zoals in dit artikel omschreven worden geen kosten in rekening gebracht.

9. Slotbepaling
9.1 Deze abonnementsvoorwaarden treden in werking op 1 december 2012.
9.2 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) de abonnementsovereenkomst zullen - voor zover niet anders krachtens dwingend recht voorgeschreven - zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.


Klantenservice MEDIA MEDICA
Lauriergracht 116-S
1016 RR Amsterdam
KvK nummer 33222963
BTW nummer : NL.13.15.09.019.B.01
Telefoon : 020 – 4710120
E-mail : info@mediamedica.nl
Website : www.mediamedica.nl