Algemene voorwaarden beursdeelnemers

DEFINITIES

Artikel 1

1.1 Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MEDIA MEDICA de ruimte verhuurt waar de Beurs wordt gehouden.

1.2 Artikelen: de artikelen die door de Exposant op de Beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.

1.3 Beurs: de beurs of het evenement VGBC, zoals door MEDIA MEDICA voor eigen rekening en risico wordt georganiseerd, ter zake waarvan de Overeenkomst is gesloten.

1.4 Beursaccommodatie: de ruimte waar de Beurs plaatsvindt, zoals door de Accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

1.5 Deelnamebevestiging: de Schriftelijke mededeling van MEDIA MEDICA, waarin de inhoud van de Overeenkomst wordt samengevat. De Deelnamebevestiging zal doorgaans beschrijven de standafmeting, de standopties en het gewenste cluster.

1.6 Deelnamekosten: alle door de Exposant aan MEDIA MEDICA verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten van de Stand en alle overige kosten.

1. 7 Exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die met MEDIA MEDICA een Overeenkomst sluit.

1.8 MEDIA MEDICA: MEDIA MEDICA alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de Beurs wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.

1.9 Beursboek: het door MEDIA MEDICA samengestelde (digitale) handboek voor Exposanten met relevante informatie over de beursdeelname, onder meer over de Beursaccommodatie en de door MEDIA MEDICA en/of derden te leveren diensten en/of goederen.

1.10 Inschrijfformulier/opdrachtbevestiging: het document waarmee de Exposant aangeeft te willen deelnemen aan de Beurs en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid en de inhoud van de Voorwaarden en Accommodatiereglement Expo Houten.

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst van beursdeelname tussen MEDIA MEDICA en de Exposant, inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijziging(en).

1.12 Partijen: de Exposant en MEDIA MEDICA gezamenlijk.

1.13 Partij: één der Partijen.

1.14 Schriftelijk: correspondentie per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of reguliere post. Tevens valt hieronder correspondentie per elektronisch medium (bijvoorbeeld per e-mail of webformulier).

1.15 Stand: de aan de Exposant ter beschikking gestelde standaardstand, waarvan de locatie, standafmeting, en opties door MEDIA MEDICA worden aangegeven.

1.16 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden beursdeelname VGBC2024.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN, TITELS EN TAAL

Artikel 2

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tot deelname aan de Beurs middels een Stand en eventuele aanvullende producten en diensten.

De toepasselijkheid van eventuele door de Exposant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht.

2.4 Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede-exposanten, aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen.

2.5 De titels en de artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken en hebben geen andere betekenis. De titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze Voorwaarden.

2.6 De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, deze Voorwaarden, het Accommodatiereglement Expo Houten, of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

2.7 In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist MEDIA MEDICA.

BEURSBELEID

Artikel 3

3.1 Met het oogmerk de in de Benelux gevestigde afnemers een optimale oriëntatiemogelijkheid te bieden en leveranciers te behoeden voor onnodige kosten, organiseert MEDIA MEDICA de Beurs, een vakbeurs op het gebied van vitaminen, mineralen en supplementen.

3.2 Bedrijven en instellingen kunnen slechts deelnemen aan de Beurs wanneer zij te goeder naam en faam bekend staan en ingeschreven zijn bij een kamer van koophandel in het land van vestiging.

3.3 Onder te goeder naam en faam bekend staan wordt in ieder geval verstaan het regelmatig nakomen van financiële verplichtingen en het zich niet schuldig maken aan handelingen die bestempeld kunnen worden als oneerlijke handelspraktijken.

3.4 Bovendien moeten zij zich bezighouden met de directe of indirecte verkoop aan bedrijfsmatige gebruikers van Artikelen, al dan niet zelf gefabriceerd, genoemd in het eerste lid van dit artikel, terwijl men in staat moet zijn om zijn taak op het gebied van voorlichting, garantie- en serviceverlening op passende wijze te kunnen vervullen.

DE OVEREENKOMST

Artikel 4

4.1. De Overeenkomst houdt in dat MEDIA MEDICA, tegen betaling van de Deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde stand ter beschikking stelt aan de Exposant.
4.2 Deze Voorwaarden en het Accommodatiereglement Expo Houten maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

4.3 Inschrijving voor deelname aan de Beurs kan uitsluitend geschieden door middel van een opdrachtbevestiging van Vertregt Sales & Consultancy te Den Haag.

4.4 Door de Exposant op de bevestiging aangegeven wensen, voorkeuren, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de Overeenkomst, indien Schriftelijk door MEDIA MEDICA en/of Vertregt Media bevestigd.

4.5 De Exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de Overeenkomst.

4.6 De Exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het Inschrijfformulier te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

4.7 Na inzending van het door de Exposant ondertekende Inschrijfformulier kan de Exposant zijn inschrijving slechts annuleren met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

4.8 De Exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

DATA, LOCATIE VAN DE BEURS

Artikel 5

5.1 MEDIA MEDICA stelt de data waarop, en de Beursaccommodatie waar de Beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, de beursdagen en afbraak.

5.2 MEDIA MEDICA behoudt zich het recht voor wegens, naar het oordeel van MEDIA MEDICA, bijzondere omstandigheden, vastgestelde data, tijden, en/of de Beursaccommodatie te wijzigen, dan wel te besluiten de Beurs geen doorgang te laten vinden.

5.3 De Exposant is, gedurende twee (2) weken na bekendmaking van een wijziging als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Dit onverminderd zijn verplichtingen tot betaling van de kosten, die voor hem reeds zijn gemaakt.

5.4 De in lid 3 van dit artikel bedoelde kosten zal de Exposant in dat geval door MEDIA MEDICA Schriftelijk worden opgegeven.

5.5 In geen geval kan de Exposant tegenover MEDIA MEDICA aanspraak maken op enige vergoeding van schade in verband met een besluit overeenkomstig lid 2 van dit artikel.

BEHANDELING VAN INSCHRIJVINGEN

Artikel 6

6.1 De sluitingstermijn van de inschrijving ligt op een (1) maand voor de opening van de Beurs.

6.2 Inschrijvingen die na bovengenoemde sluitingsdatum door MEDIA MEDICA zijn ontvangen, aanmeldingen die afhankelijk worden gesteld van het toewijzen van een oppervlakte van bepaalde afmetingen of een bepaalde plaats of van het inwilligen van andere bijzondere eisen/voorwaarden, alsmede aanmeldingen van Exposanten die op het tijdstip van inschrijven nog schulden aan MEDIA MEDICA hebben, waarvan de betalingstermijn is verstreken, hoeven niet in behandeling genomen te worden.

6.3 De inschrijving voor deelname aan de Beurs is bindend.

6.4 Uiterlijk binnen één (1) maand na de sluitingsdatum voor de inschrijving ontvangen de Exposanten die zich tijdig hebben ingeschreven een Deelnamebevestiging.

6.5 MEDIA MEDICA zal een Exposant Schriftelijk en met redenen omkleed berichten waarom hij van deelname is uitgesloten.

6.6 In geen geval kan de Exposant uit hoofde van weigering tot toelating aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

INDELING

Artikel 7

7.1 MEDIA MEDICA stelt de indeling van de aan Exposanten ter beschikking gestelde Stands vast.

7.2 Bij het bepalen van de indeling houdt MEDIA MEDICA zoveel mogelijk rekening met eventueel door de Exposant gemaakte voorkeuren.

7.3 MEDIA MEDICA is echter nimmer verplicht de door de exposant aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan de exposanten naar eigen goeddunken indelen.

7.4 De indeling zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zal minimaal een (1) maand voor aanvang van de Beurs bekend worden gemaakt.

7.5 MEDIA MEDICA kan de indeling op voor aanvang van de Beurs herzien en hierbij de aan de Exposant toegewezen (plaats van de) stand wijzigen.

7.6 In geen geval kan de Exposant bij een herziening als bedoeld in dit artikel aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

7.7 Annulering door de Exposant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 12 genoemde gevallen.

OP- EN AFBOUW STAND

Artikel 8

8.1 De Exposant wordt één (1) dag voor aanvang van de Beurs de mogelijkheid gegeven de hem toegewezen Stand in te richten, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door MEDIA MEDICA, de bevoegde instanties en de Accommodatieverhuurder is bepaald.

8.2 Informatie betreffende de Stand(inrichting), openingstijden, aan- en afvoer van goederen, veiligheidsvoorschriften, elektriciteit, gas en water, aanvragen van kaarten en publiciteitsmateriaal, etc., wordt uiterlijk een (1) maand voor aanvang van de Beurs bekendgemaakt via e-mail.

8.3 Bij de bestelling van de aangeboden diensten en goederen verplicht de Exposant zich de daaraan verbonden kosten te betalen.

8.4 De Exposant maakt gebruik van een standaardstand, verzorgd door de organisatie. De Stand is voorzien van specificaties en opties. In aanvullende wensen dient de Exposant zelf te voorzien en te regelen, eventueel via de MEDIA MEDICA-standbouwer.

8.5 De Exposant wordt na de sluiting van de Beurs de gelegenheid gegeven tot ontruiming van zijn Stand.

8.6 Indien de door de Exposant gebruikte Stand niet tijdig is ontruimd of indien deze niet wordt opgeleverd in de staat waarin die hem ter beschikking werd gesteld, of indien er na afbraak van de Beurs afval door de Exposant wordt achtergelaten, is MEDIA MEDICA bevoegd voor rekening en risico van de Exposant de nodige voorzieningen te treffen

PUBLICITEIT VOOR EXPOSANTEN

Artikel 9

9.1 Exposanten zijn gerechtigd in hun Stand brochures, folders, prijslijsten, catalogi, circulaires etc. van door hen gevoerde Artikelen uit te reiken.

9.2 Indien de Exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden Artikelen noemt, kan hij slechts die Artikelen opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die tot het expositieprogramma van de Beurs behoren.

9.3 MEDIA MEDICA onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen Exposanten.

9.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de Exposant met het oog op het welslagen van de Beurs, niet gerechtigd Artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

9.5 Indien MEDIA MEDICA dit verzoekt, dient de Exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende Artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de Exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de Exposant niet aan het verzoek van MEDIA MEDICA kan voldoen, is MEDIA MEDICA gerechtigd de betreffende Artikelen voor rekening en risico van de Exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die hij noodzakelijk acht. In dat geval kan de Exposant tegenover MEDIA MEDICA geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

9.6 Overige Exposanten kunnen aan het in dit artikel bepaalde tegenover MEDIA MEDICA geen rechten ontlenen.

9.7 MEDIA MEDICA kan bepaalde vormen van publiciteit of andere verkoop stimulerende middelen in de Beursaccommodatie verbieden.

9.8 Het is de Exposant verboden prijslijsten, catalogi, circulaires etc. van door hem (of anderen) gevoerde Artikelen, buiten de Stands uit te (laten) reiken.

9.9 Voor het projecteren van beelden, het versterken van geluid en het plaatsen van bewegende goederen, anders dan genoemd in artikel 11, is voorafgaand Schriftelijke toestemming van MEDIA MEDICA vereist.

GEBRUIK BEURSNAAM, -BEELD, -LOGO

Artikel 10

10.1 MEDIA MEDICA is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.

10.2 MEDIA MEDICA kan de Exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. De Exposant zal deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door MEDIA MEDICA ter beschikking zijn gesteld. Het is de Exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen op enige wijze te vervormen en/of voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de Beurs,

10.3 Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de Exposant verplicht op eerste verzoek van MEDIA MEDICA het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

BIJZONDERE GEDRAGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 11

11.1 De Exposant is gehouden van de hem toegewezen Stand gebruik te maken op een wijze, die overeenkomt met het doel waarvoor hem deze is toegewezen.

11.2 Het is de Exposant verboden de aan hem toegewezen Stand geheel aan derden, onder welke benaming of welke titel ook, ten gebruike af te staan.

11.3 Het is de Exposant voorts verboden:

a. enig Artikel te verkopen onder gelijktijdige afgifte van het verkochte Artikel;

b. tekeningen, reproducties of fotografische opnamen te maken binnen een aan een derde toegewezen Stand;

c. zodanig gebruik te maken van de aan hem toegewezen Stand, dat daardoor voor andere Exposanten of voor bezoekers hinderlijk lawaai, belemmering van toegang, lichtval, uitzicht of andere hinder, gevaar of schade kan ontstaan, één en ander uitsluitend ter beoordeling van MEDIA MEDICA;

d. af te wijken van de voorschriften, die door MEDIA MEDICA, de Accommodatieverhuurder en/of bevoegde instanties zijn gegeven ter zake brandveiligheid, radioactieve bronnen, ioniserende straling uitzendende toestellen, lasers, isotopen, cilinders met samengeperste gassen etc.;

e. het publiek tegen betaling voedsel en/of drank aan te bieden;

f. buiten de Stand activiteiten te ontplooien, waarvan andere Exposanten hinder ondervinden;

g. tijdens de duur van de Beurs goederen uit Stand te verwijderen en gedurende de uren dat de Beurs voor het publiek is geopend, geëxposeerde Artikelen in de Stand te bedekken, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van MEDIA MEDICA;

h. de Stand tijdens de openingsuren onbemand te laten;

i. op de Stand aanduidingen te geven van namen, merken of artikelen, die naar het oordeel van MEDIA MEDICA aanleiding kunnen geven tot verwarring;

j. om muziek of geluidsversterking voor 16.00 uur te gebruiken.

DEELNAMEKOSTEN, BETALING, ANNULERING, ONTBINDING

Artikel 12

12.1 De Deelnamekosten worden door MEDIA MEDICA en/of Vertregt Media vastgesteld.

12.2 De Exposant zal de Deelnamekosten betalen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. De betaling van deze factuur dient uiterlijk 14 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de activiteit wordt uitgevoerd, betaald te zijn doch ten laatste uiterlijk 2 dagen voor aanvang activiteit.

12.3 MEDIA MEDICA heeft het recht te factureren zodra de Exposant heeft ingeschreven c.q. de Overeenkomst tot stand is gekomen.

12.4 Iedere betaling van de Exposant strekt - indien van toepassing - in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan MEDIA MEDICA verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

12.5 Indien de Exposant door hem aan MEDIA MEDICA verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is de Exposant zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, cumulatief per maand te berekenen.

12.6 Indien de Exposant na een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling eveneens zijn betalingsverplichtingen binnen een redelijke termijn niet nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Exposant naast de in rechte vastgestelde kosten tevens gehouden aan MEDIA MEDICA te vergoeden de door MEDIA MEDICA werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.

12.7 Van Exposanten van wie bij een vorige beurs waaraan zij deelnamen uit ervaring is gebleken, dat zij rekeningen niet binnen de gestelde termijnen hebben voldaan en waarvan de inning pas na herhaalde aanmaning heeft kunnen geschieden, kan worden verlangd dat zij voor de aanvaarding als Exposant een voorschot storten ter hoogte van het totale bij de vorige beurs aan hen in rekening gebracht bedrag.

12.8 De Exposant kan zijn inschrijving c.q. de Overeenkomst annuleren, mits de annulering of opzegging Schriftelijk wordt verzorgd. Daarbij is de datum van ontvangst door MEDIA MEDICA van het schrijven/de e-mail bepalend voor het tijdstip van annulering. Annulering is slechts mogelijk met inachtneming van de volgende betalingsregeling:

- Annulering na inschrijving tot 1 (één) week na verzending van de Deelnamebevestiging: 20% van de Deelnamekosten;

- Annulering na 1 (één) week na verzending van de Deelnamebevestiging tot drie (3) weken: 40% van de Deelnamekosten;

- Annulering vanaf drie (3) weken tot aan één (1) maand voor aanvang van de Beurs: 65%van de Deelnamekosten;

- Annulering binnen één maand voor aanvang van de Beurs: 100% van de Deelnamekosten.

12.9 Onder ‘Aanvang van de Beurs’ wordt bedoeld de eerste opbouwdag van de Beurs.

12.10 Te allen tijde behoudt MEDIA MEDICA zich bij annulering het recht voor aan de Exposant in afwijking van het bovenstaande, de volledige Deelnamekosten in rekening te brengen, indien de toegewezen Stand niet opnieuw aan een andere Exposant kan worden toegewezen.

12.11 Ingeval ten aanzien van de Exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de Overeenkomst surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de Overeenkomst door het enkele intreden van vorenbedoelde door MEDIA MEDICA ontbonden worden en blijft de Exposant de volledige Deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels MEDIA MEDICA gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van MEDIA MEDICA tot het vorderen van kosten, schade en rente.

12.12 Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door MEDIA MEDICA van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de Exposant.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13
13.1 Het in deze Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de Exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, bijvoorbeeld leveranciers of mede-exposanten van de Exposant.

13.2 De Exposant staat tegenover MEDIA MEDICA en de Accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Voorwaarden en alle overige voorschriften en aanwijzingen, waaronder in ieder geval begrepen het Accommodatiereglement van de Accommodatieverhuurder.

13.3 Indien de Exposant enige bepaling uit deze Voorwaarden, de Overeenkomst, het Handboek of enig ander gegeven voorschrift of aanwijzing niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is MEDIA MEDICA gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

a. het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) Beurs;

b. de Stand van de Exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de Exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c. de Exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen;

d. de toevoer van elektriciteit, gas en water onmiddellijk te beëindigen;

Eén en ander onverminderd de verplichting van de Exposant tot betaling van de volledige Deelnamekosten en alle overige kosten.

13.4 De Exposant is aansprakelijk voor alle schade die MEDIA MEDICA lijdt ten gevolge van een aan de Exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Voorwaarden en/of overige voorschriften en aanwijzingen te vergoeden. De Exposant vrijwaart MEDIA MEDICA ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de Accommodatieverhuurder.

13.5 MEDIA MEDICA neemt zodanige maatregelen als het nodig acht voor de bewaking van de op de Beurs aanwezige goederen van de Exposant. Deze blijven echter voor zijn eigen rekening en risico.

13.6 Gedurende de beursperiode en de periode van opbouw en afbraak van de Beurs is de Exposant gehouden zijn eigendommen en bezittingen te verzekeren tegen (brand- en water)schade, verlies en tegen diefstal.

13.7 MEDIA MEDICA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Exposant, zijn personeel of bezoekers - gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen - tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

13.8 MEDIA MEDICA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Voorwaarden en/of overige voorschriften en aanwijzingen niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

13.9 MEDIA MEDICA is niet aansprakelijk voor door de Exposant geleden schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de Accommodatieverhuurder) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de Exposant.

WIJZIGINGEN EN GESCHILLEN

Artikel 14

14.1 MEDIA MEDICA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant Schriftelijk mededeling worden gedaan.

14.2 Geschillen voortvloeiende tussen MEDIA MEDICA en een Exposant naar aanleiding van de Overeenkomst, de Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen Partijen gesloten en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MEDIA MEDICA gevestigd is als rechter in eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie.

14.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van MEDIA MEDICA om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.